Selamat datang di Blog ini

Menebar Dakwah Salafiyyah, Ahlus Sunnah wal Jamma'ah

Rabu, 20 Oktober 2010

Nasihat Bagi Jamaah Haji : Sebelas Alasan Untuk Tidak Umrah Berulang Kali Saat Berada Di Mekkah

%28Fikih%3A+Majalah+As-Sunnah+Edisi+09%2FTahun+X%29%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAda+satu+fenomena+yang+umum+disaksikan+pada+kalangan+jamaah+haji+Indonesia+dan+juga+negara+lainnya.+Saat+berada+di+kota+suci+Mekkah%2C+banyak+yang+berbondong-bondong+menuju+tanah+yang+halal+%28di+luar+tanah+haram%29%2C+seperti+Masjid+%E2%80%98Aisyah+di+Tan%E2%80%99im+atau+Ji%E2%80%99ranah.+Tujuannya+untuk+melaksanakan+umrah+lagi.+Umrah+yang+mereka+kerjakan+bisa+lebih+dari+sekali+dalam+satu+hari.+Dalih+mereka%2C+mumpung+sedang+berada+di+Mekkah%2C+sepantasnya+memperbanyak+ibadah+umrah%2C+yang+belum+tentu+bisa+dikerjakan+lagi+sesudah+sampai+di+tanah+air.+Atau+dengan+kata+lain%2C+untuk+memperbanyak+pahala.%0D%0A%0D%0ASaking+berlebihannya%2C+Syaikh+Muhammad+bin+Shalih+al+%E2%80%98Utsaimin+rahimahull%C3%A2h+dengan+penuh+keheranan+pernah+menyaksikan+seorang+laki-laki+yang+sedang+mengerjakan+sa%E2%80%99i+dengan+rambut+tersisa+separo+saja+%28sisi+yang+lain+gundul%29.+Syaikh+%E2%80%98Utsaimin+pun+bertanya+kepadanya%2C+dan+laki-laki+tersebut+menjawab+%3A+%E2%80%9CBagian+yang+tak+berambut+ini+telah+dipotong+untuk+umrah+kemarin.+Sedangkan+rambut+yang+tersisa+untuk+umrah+hari+ini%E2%80%9D.+%5B1%5D%0D%0A%0D%0ASELAIN+IKHLAS%2C+IBADAH+MEMBUTUHKAN+MUTABA%E2%80%99AH%0D%0A%0D%0ASuatu+ibadah+agar+diterima+oleh+All%C3%A2h%2C+harus+terpenuhi+oleh+dua+syarat.+Yaitu+ikhlas+dan+juga+harus+dibarengi+dengan+mutaba%E2%80%99ah.+Sehingga+tidak+cukup+hanya+mengandalkan+ikhlas+semata%2C+tetapi+juga+harus+mengikuti+petunjuk+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam.+Di+samping+itu%2C+juga+dengan+mengetahui+praktek+dan+pemahaman+generasi+Salaf+dalam+menjalakan+ibadah+haji+yang+pernah+dikerjakan+oleh+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam.+Sebab%2C+generasi+Salaf+merupakan+generasi+terbaik%2C+yang+paling+semangat+dalam+meraih+kebaikan.%0D%0A%0D%0AUmrah+termasuk+dalam+kategori+ini.+Sebagai+ibadah+yang+disyariatkan%2C+maka+harus+bersesuaian+dengan+rambu-rambu+syari%E2%80%99at+dan+nash-nashnya%2C+petunjuk+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+dan+para+sahabat%2C+serta+para+pengikut+mereka+yang+ihsan+sampai+hari+Kiamat.+Dan+ittiba%E2%80%99+ini+merupakan+salah+satu+tonggak+diterimanya+amalan+di+sisi+All%C3%A2h+Ta%27ala.%0D%0A%0D%0ASebagai+ibadah+yang+sudah+jelas+tuntunannya%2C+pelaksanan+umrah+tidak+lagi+memerlukan+ijtihad+padanya.+Tidak+boleh+mendekatkan+diri+kepada+All%C3%A2h+Ta%27ala+melalui+ibadah+umrah+dengan+ketentuan+yang+tidak+pernah+digariskan.+Kalau+tidak+mengikuti+petunjuk+syariat%2C+berarti+ibadah+yang+dilakukan+menunjukkan+sikap+i%E2%80%99tida%E2%80%98+%28melampaui+batas%29+terhadap+hak+All%C3%A2h+Ta%27ala%2C+dalam+aspek+penetapan+hukum+syariat%2C+serta+merupakan+penentangan+terhadap+ketentuan+All%C3%A2h+Ta%27ala+dalam+hukum-Nya.%0D%0A%0D%0AAll%C3%A2h+Ta%27ala+berfirman+%3A%0D%0A%0D%0A%22Apakah+mereka+mempunyai+sembahan-sembahan+selain+All%C3%A2h+%0D%0Ayang+mensyariatkan+untuk+mereka+agama+yang+tidak+diizinkan+All%C3%A2h%3F+%0D%0ASekiranya+tak+ada+ketetapan+yang+menentukan+%28dari+All%C3%A2h%29+tentulah+mereka+telah+dibinasakan.%0D%0ADan+sesungguhnya+orang-orang+yang+zhalim+itu+akan+memperoleh+azab+yang+amat+pedih.%22%0D%0A%28QS+asy+Syura+%2F42%3A+21%29%5B2%5D%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AJUMLAH+UMRAH+RAS%C3%9BLULL%C3%82H+SHALLALL%C3%82HU+%27ALAIHI+WASALLAM%0D%0A%0D%0ASepanjang+hidupnya%2C+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+melakukan+umrah+sebanyak+4+kali.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADari+Ibnu+%E2%80%98Abbas%2C+ia+berkata+%3A+%0D%0A%E2%80%9CRas%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+mengerjakan+umrah+sebanyak+empat+kali.+%0D%0A%28Yaitu%29+umrah+Hudaibiyah%2C+umrah+Qadha%60%2C+umrah+ketiga+dari+Ji%E2%80%99ranah%2C+%0D%0Adan+keempat+%28umrah%29+yang+bersamaan+dengan+pelaksanaan+haji+beliau%E2%80%9D.+%5B3%5D%0D%0A%0D%0A%0D%0AMenurut+Ibnul+Qayyim%2C+dalam+masalah+ini+tidak+ada+perbedaan+pendapat.%5B4%5D+Setiap+umrah+tersebut%2C+beliau+kerjakan+dalam+sebuah+perjalanan+tersendiri.+Tiga+umrah+secara+tersendiri%2C+tanpa+disertai+haji.+Dan+sekali+bersamaan+dengan+haji.%0D%0A%0D%0APertama%2C+umrah+Hudhaibiyah+tahun+6+H.+Beliau+dan+para+sahabat+yang+berbaiat+di+bawah+syajarah+%28pohon%29%2C+mengambil+miqat+dari+Dzul+Hulaifah+Madinah.+Pada+perjalanan+umrah+ini%2C+kaum+Musyrikin+menghalangi+kaum+Muslimin+untuk+memasuki+kota+Mekkah.+Akhirnya%2C+terjadilah+perjanjian+Hudaibiyah.+Salah+satu+pointnya%2C+kaum+Muslimin+harus+kembali+ke+Madinah%2C+tanpa+bisa+melaksanakan+umrah+yang+sudah+direncanakan.+Kemudian%2C+kaum+Muslimin+mengerjakan+umrah+lagi+pada+tahun+berikutnya.+Dikenal+dengan+umrah+Qadhiyyah+atau+Qadha%E2%80%98%5B5%5D+pada+tahun+7+H.+Selama+tiga+hari+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+berada+di+Mekkah.+Dan+ketiga%2C+umrah+Ji%E2%80%99ranah+pada+tahun+8+H.+Yang+terakhir%2C+saat+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+mengerjakan+haji+Wada%E2%80%99.+Semua+umrah+yang+beliau+kerjakan+terjadi+pada+bulan+Dzul+Qa%E2%80%98dah.%5B6%5D%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ASEBELAS+ALASAN+UNTUK+TIDAK+MELAKUKAN+UMRAH+BERULANG+KALI%0D%0A%0D%0APara+ulama+memandang%2C+melakukan+umrah+berulang+kali+sebagai+perbuatan+yang+makruh.+Masalah+ini+telah+dijelaskan+oleh+Syaikhul+Islam+Ibnu+Taimiyyah+rahimahull%C3%A2h+dalam+Fatawanya.+Pendapat+beliau+tersebut+dikutip+oleh+Syaikh+Muhammad+bin+Shalih+al-Utsaimin+rahimahull%C3%A2h+dalam+Syarhul+Mumti%E2%80%99.%5B7%5D%0D%0A%0D%0ABerikut+ini+beberapa+aspek+yang+menjelaskan+bahwa+umrah+berulang-ulang+seperti+yang+dikerjakan+oleh+sebagian+jamaah+haji+%E2%80%93sebagaimana+fenomena+di+atas%E2%80%93+tidak+disyariatkan.%0D%0A%0D%0APertama.+Pelaksanaan+empat+umrah+yang+dikerjakan+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam%2C+masing-masing+dikerjakan+dengan+perjalanan+%28safar%29+tersendiri.+Bukan+satu+perjalanan+untuk+sekian+banyak+umrah%2C+seperti+yang+dilakukan+oleh+jamaah+haji+sekarang+ini.%0D%0A%0D%0ASyaikh+Muhammad+bin+Shalih+al+%E2%80%98Utsaimin+rahimahull%C3%A2h+menyimpulkan%2C+setiap+umrah+mempunyai+safar+tersendiri.+Artinya%2C+satu+perjalanan+hanya+untuk+satu+umrah+saja.%5B8%5D+Sedangkan+perjalanan+menuju+Tan%E2%80%99im+belum+bisa+dianggap+safar.+Sebab+masih+berada+dalam+lingkup+kota+Mekkah.%0D%0A%0D%0AKedua.+Tidak+ada+riwayat+yang+menerangkan+salah+seorang+dari+para+sahabat+yang+menyertai+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+dalam+haji+Wada%E2%80%99+yang+beranjak+keluar+menuju+tanah+yang+halal+untuk+tujuan+umrah%2C+baik+sebelum+atau+setelah+pelaksanaan+haji.+Mereka+juga+tidak+pergi+ke+Tan%E2%80%99im%2C+Hudhaibiyah+atau+Ji%E2%80%99ranah+untuk+tujuan+umrah.%0D%0A%0D%0ABegitu+pula%2C+orang-orang+yang+tinggal+di+Mekkah%2C+tidak+ada+yang+keluar+menuju+tanah+halal+untuk+tujuan+umrah.+Ini+sebuah+perkara+yang+disepakati+dan+dimaklumi+oleh+semua+ulama+yang+mengerti+sunnah+dan+syariat+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam.%5B9%5D%0D%0A%0D%0AKetiga.+Umrah+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+yang+dimulai+dari+Ji%E2%80%99ranah+tidak+bisa+dijadikan+dalil+untuk+membolehkan+umrah+berulang-ulang.+Sebab%2C+pada+awalnya+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+memasuki+kota+Mekkah+untuk+menaklukannya+dalam+keadaan+halal+%28bukan+muhrim%29+pada+tahun+8+H.+Selama+tujuhbelas+hari+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+berada+di+sana.%0D%0A%0D%0AKemudian+sampai+kepada+beliau+berita%2C+kalau+suku+Hawazin+bermaksud+memerangi+beliau.+Akhirnya+beliau+mendatangi+dan+memerangi+mereka.+Ghanimah+dibagi+di+daerah+Ji%E2%80%99ranah.+Setelah+itu%2C+beliau+ingin+mengerjakan+umrah+dari+Ji%E2%80%99ranah.%0D%0A%0D%0ADalam+hal+ini+beliau+tidak+keluar+dari+Mekkah+ke+Ji%E2%80%99ranah+secara+khusus.+Namun%2C+ada+perkara+lain+yang+membuat+beliau+keluar+dari+Mekkah.+Jadi%2C+semata-mata+bukan+untuk+mengerjakan+umrah.%5B10%5D%0D%0A%0D%0AKeempat.+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam%2C+juga+para+sahabat+-kecuali+%E2%80%98Aisyah-+tidak+pernah+mengerjakan+satu+umrah+pun+dari+Mekkah%2C+meski+setelah+Mekkah+ditaklukkan.+Begitu+pula%2C+tidak+ada+seorang+pun+yang+keluar+dari+tanah+Haram+menuju+tanah+yang+halal+untuk+mengerjakan+umrah+dari+sana+sebelum+Mekkah+ditaklukkan+dan+menjadi+Darul+Islam.%0D%0A%0D%0APadahal+thawaf+di+Ka%E2%80%99bah+sudah+masyru%E2%80%99+%28disyariatkan%29+sejak+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+diutus%2C+dan+bahkan+sejak+Nabi+Ibrahim+%27alaihissalam.+Mereka+mengerjakan+thawaf+tanpa+umrah+terlebih+dahulu.+Hal+ini+mengantarkan+kepada+sebuah+ketetapan+yang+pasti%2C+bahwa+perkara+yang+disyariatkan+bagi+penduduk+Mekkah+%28orang+yang+berada+di+Mekkah%29+adalah+thawaf.+Itulah+yang+lebih+utama+bagi+mereka+dari+pada+keluar+dari+tanah+Haram+untuk+mengerjakan+umrah.%0D%0A%0D%0ATidak+mungkin+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+dan+para+sahabat+lebih+mengutamakan+amalan+mafdhul+%28yang+nilainya+kurang%29+dibandingkan+amalan+yang+lebih+afdhal+%28nilainya+lebih+utama%29+dan+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+tidak+pernah+memerintahkan+umat+Islam+untuk+melakukan+umrah+berulang-ulang+saat+berada+di+Mekkah.%5B11%5D%0D%0A%0D%0AIbnul+Qayyim+rahimahull%C3%A2h+berkata%2C%0D%0A%0D%0A%E2%80%9DTidak+ada+umrah+yang+beliau+lakukan+dengan+cara+keluar+dari+Mekkah+sebagaimana+dilakukan+oleh+kebanyakan+orang+sekarang+ini.+Seluruh+umrah+beliau%2C+dilangsungkan+dari+luar+kota+Mekkah+menuju+Mekkah+%28tidak+keluar+dahulu+baru+masuk+kota+Mekkah%29.+Nabi+pernah+tinggal+di+Mekkah+selama+13+tahun.+Namun+tidak+ada+riwayat+yang+menjelaskan+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+keluar+kota+Mekkah+untuk+mengerjakan+umrah.+Jadi+umrah+yang+beliau+kerjakan+dan+yang+disyariatkan+adalah%2C+umrah+orang+yang+memasuki+kota+Mekkah+%28berasal+dari+luar+Mekkah%29%2C+bukan+umrah+orang+yang+berada+di+dalamnya+%28Mekkah%29%2C+dengan+menuju+daerah+yang+halal+%28di+luar+batas+tanah+haram%29+untuk+mengerjakan+umrah+dari+sana.+Tidak+ada+yang+melakukannya+di+masa+beliau%2C+kecuali+%E2%80%98Aisyah+semata%E2%80%A6%22%5B12%5+sangat.%5B13%5D%0D%0A%0D%0AKisahnya%2C+pada+waktu+menunaikan+ibadah+haji+bersama+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam%2C+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+mendapatkan+haidh.+Karena+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+meD%0D%0A%0D%0AKelima.+Tentang+umrah+yang+dilakukan+oleh+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+pada+haji+Wada%E2%80%99+bukanlah+berdasarkan+perintah+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam.+Beliau+mengizinkannya+setelah+%E2%80%98Aisyah+memohon+dengannyangka%2C+bahwa+umrah+yang+ia+lakukan+bersamaan+dengan+haji+%28haji+qiran%29+batal%2C+ia+menangis.+Kemudian+untuk+menenangkannya%2C+maka+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+mengijinkan+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+melakukan+umrah+lagi+dan+memerintahkan+saudara+%E2%80%98Aisyah+yang+bernama+%E2%80%98Abdurrahman+bin+Abu+Bakar+mengantar+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+ke+daerah+Tan%E2%80%99im%2C+agar+ia+memulai+ihram+untuk+umrah+di+sana.%0D%0A%0D%0AUmrah+yang+dilakukan+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anhaini+sebagai+pengkhususan+baginya.+Sebab%2C+belum+didapati+satu+pun+dalil+dari+seorang+sahabat+laki-laki+ataupun+perempuan+yang+menerangkan+bahwa+ia+pernah+melakukan+umrah+usai+melaksanakan+ibadah+haji%2C+dengan+memulai+ihram+dari+kawasan+Tan%E2%80%99im%2C+sebagaiamana+yang+telah+dilakukan+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha.+Andaikata+para+sahabat+mengetahui+perbuatan+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+tersebut+disyumrah+dari+Mekkah.+Dan+tidak+ada+dalil+bagi+orang+yang+menilainya+%28umrah+berulang-ulang%29+masyru%E2%80%99+%28disyari%27atkan%29+selain+riwayat+tersebut.+Sesungguhnya+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+dan+sahabat+yang+bersama+beliau+dalam+hajiariatkan+juga+buat+mereka+pasca+menunaikan+ibadah+haji%2C+niscaya+banyak+riwayat+dari+mereka+yang+menjelaskan+hal+itu.%0D%0A%0D%0AIbnul+Qayyim+rahimahull%C3%A2h+mengatakan%2C+%28Umrah+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha%29+dijadikan+dasar+tentang++%28Wada%E2%80%99%29+tidak+ada+yang+keluar+dari+Mekkah%2C+kecuali+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+saja.+Kemudian+orang-orang+yang+mendukung+umrah+dari+Mekkah%2C+menjadikan+riwayat+tersebut+sebagai+dasar+pendapat+mereka.+Tetapi%2C+kandungan+riwayat+tersebut+tidak+ada+yang+menunjukkan+dukungan+terhadap+pendapat+mereka.%5B14%5D%0D%0A%0D%0AImam+asy-Syaukani+rahimahull%C3%A2h+berkata%2C%0D%0A%0D%0A%E2%80%9DNabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+tidak+pernah+berumrah+dengan+cara+keluar+dari+daerah+Mekkah+ke+tanah+halal%2C+kemudian+masuk+Mekkah+lagi+dengan+niat+umrah%2C+sebagaimana+layaknya+yang+dilakukan+kebanyakan+orang+sekarang.+Dan+tidak+ada+riwayat%2C+yang+menerangkan+sahabat+Nabi+melakukan+yang+demikian+itu%E2%80%9D.%5B15%5D%0D%0A%0D%0AKeenam.+Kaum+Muslimin+bersilang+pendapat+tentang+hukum+umrah%2C+apakah+wajib+ataukah+tidak.+Para+ulama+yang+memandang+umrah+itu+wajib+seperti+layaknya+haji%2C+mereka+tidak+mewajibkannya+atas+penduduk+Mekkah.%0D%0A%0D%0AImam+Ahmad+rahimahull%C3%A2h+pernah+menukil+perkataan+Ibnu+%E2%80%98Abbas%3A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CWahai+penduduk+Mekkah%2C+tidak+ada+kewajiban+umrah+atas+kalian.+Umrah+kalian+adalah+thawaf+di+Ka%E2%80%99bah%E2%80%9D.%0D%0A%0D%0A%E2%80%98Atha+bin+Abi+Rabah+rahimahull%C3%A2h%5B16%5D+%E2%80%93ulama+yang+paling+menguasai+manasik+haji+dan+panutan+penduduk+Mekkah%E2%80%93+berkata+%3A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CTidak+ada+manusia+ciptaan+All%C3%A2h+kecuali+wajib+atas+dirinya+haji+dan+umrah.+Dua+kewajiban+yang+harus+dilaksanakan+bagi+orang+yang+mampu%2C+kecuali+penghuni+Mekkah.+Mereka+wajib+mengerjakan+haji%2C+tetapi+tidak+wajib+umrah%2C+karena+mereka+sudah+mengerjakan+thawaf.+Dan+itu+sudah+mencukupi%E2%80%9D.%0D%0A%0D%0AThawus+rahimahull%C3%A2h%5B17%5D+berkata%3A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CTidak+ada+kewajiban+umrah+bagi+orang+yang+berada+di+Mekkah%E2%80%9D.+%28Riwayat+Ibnu+Abi+Syaibah%29%0D%0A%0D%0ABerdasarkan+beberapa+keterangan+para+ulama+Salaf+tersebut%2C+menunjukkan+bahwa+bagi+penduduk+Mekkah%2C+mereka+tidak+menilai+sunnah%2C+apalagi+sampai+mewajibkannya.+Seandainya+wajib%2C+maka+sudah+pasti+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+memerintahkannya+atas+diri+mereka+dan+mereka+akan+mematuhinya.+Tetapi%2C+tidak+ada+riwayat+yang+menjelaskan+tentang+orang+yang+berumrah+dari+Mekkah+di+masa+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+masih+hidup%2C+kecuali+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+saja+%28Kisah+ini+sudah+dijelaskan+di+atas%29.%0D%0A%0D%0AKarenanya%2C+para+ulama+hadits%2C+bila+ingin+menulis+tentang+umrah+dari+Mekkah%2C+mereka+hanya+menyinggung+tentang+kejadian+%E2%80%98Aisyah+radhiyall%C3%A2hu%27anha+saja.+Tidak+ada+yang+lain.+Seandainya+ada%2C+pasti+sudah+sampai+kepada+kita.%5B18%5D%0D%0A%0D%0AKetujuh.+Intisari+umrah+adalah+thawaf.+Adapun+sa%E2%80%99i+antara+Shafa+dan+Marwah+bersifat+menyertai+saja.+Bukti+yang+menunjukkannya+sebagai+penyerta+adalah%2C+sa%E2%80%99i+tidak+dikerjakan+kecuali+setelah+thawaf.+Dan+ibadah+thawaf+ini+bisa+dikerjakan+oleh+penduduk+Mekkah%2C+tanpa+harus+keluar+dari+batas+tanah+suci+Mekkah+terlebih+dahulu.+Barangsiapa+yang+sudah+mampu+mengerjakan+perkara+yang+inti%2C+ia+tidak+diperintahkan+untuk+menempuh+wasilah+%28perantara+yang+mengantarkan+kepada+tujuan%29.%5B19%5D%0D%0A%0D%0AKedelapan.+Berkeliling+di+Ka%E2%80%99bah+adalah+ibadah+yang+dituntut.+Adapun+menempuh+perjalanan+menuju+tempat+halal+untuk+berniat+umrah+dari+sana+merupakan+sarana+menjalankan+ibadah+yang+diminta.+Orang+yang+menyibukkan+diri+dengan+sarana+%28menuju+tempat+yang+halal+untuk+berumrah+dari+sana%29+sehingga+meninggalkan+tujuan+inti+%28thawaf%29%2C+orang+ini+telah+salah+jalan%2C+tidak+paham+tentang+agama.+Lebih+buruk+dari+orang+yang+berdiam+di+dekat+masjid+pada+hari+Jum%E2%80%99at%2C+sehingga+memungkinkannya+bersegera+menuju+masjid+untuk+shalat%2C+tetapi+ia+justru+menuju+tempat+yang+jauh+untuk+mengawali+perjalanan+menuju+masjid+itu.+Akibatnya%2C+ia+meninggalkan+perkara+yang+menjadi+tuntutan%2C+yaitu+shalat+di+dalam+masjid+tersebut.%0D%0A%0D%0AKesembilan.+Mereka+mengetahui+dengan+yakin%2C+bahwa+thawaf+di+sekeliling+Baitullah+jauh+lebih+utama+daripada+sa%E2%80%99i.+Maka+daripada+mereka+menyibukkan+diri+dengan+pergi+keluar+ke+daerah+Tan%E2%80%99im+dan+sibuk+dengan+amalan-amalan+umrah+yang+baru+sebagai+tambahan+bagi+umrah+sebelumnya%2C+lebih+baik+mereka+melakukan+thawaf+di+sekeliling+Ka%E2%80%99bah.%0D%0A%0D%0ADan+sudah+dimaklumi%2C+bahwa+waktu+yang+tersita+untuk+pergi+ke+Tan%E2%80%99im+karena+ingin+memulai+ihram+untuk+umrah+yang+baru%2C+dapat+dimanfaatkan+untuk+mengerjakan+thawaf+ratusan+kali+keliling+Ka%E2%80%99bah.+Bahkan+Syaikhul+Islam+Ibnu+Taimiyah+rahimahull%C3%A2h+menilainya+sebagai+bid%E2%80%99ah%2C+%28sebuah+perkara+yang%29+belum+pernah+dikerjakan+oleh+generasi+Salaf%2C+tidak+diperintahkan+oleh+al-Kitab+dan+as+Sunnah.+Juga+tidak+ada+dalil+syar%E2%80%99i+yang+menunjukkan+status+sunnahnya.+Apabila+demikian+adanya%2C+berarti+termasuk+bid%E2%80%99ah+yang+dibenci+berdasarkan+kesepakatan+para+ulama.%5B20%5D%0D%0A%0D%0AOleh+karenanya%2C+para+generasi+Salaf+dan+para+imam+melarangnya.+Sa%E2%80%99id+bin+Manshur+rahimahull%C3%A2h+meriwayatkan+dalam+Sunan-nya+dari+Thawus+rahimahull%C3%A2h%2C+salah+seorang+murid+Ibnu+%E2%80%98Abbas+radhiyall%C3%A2hu%27anhu+mengatakan+%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CAku+tidak+tahu%2C+orang-orang+yang+mengerjakan+umrah+dari+kawasan+Tan%E2%80%99im%2C+apakah+mereka+diberi+pahala+atau+justru+disiksa%E2%80%9D.+%0D%0AAda+yang+bertanya+%3A+%E2%80%9CMengapa+mereka+disiksa%3F%E2%80%9D+%0D%0ABeliau+menjawab+%3A+%E2%80%9CKarena+meninggalkan+thawaf+di+Ka%E2%80%99bah.+Untuk+keluar+menempuh+jarak+empat+mil+dan+pulang+%28pun+demikian%29.+Sampai+ia+pulang+dari+menempuh+jarak+empat+mil+tersebut%2C+ia+bisa+berkeliling+Ka%E2%80%99bah+sebanyak+dua+ratus+kali.+Setiap+kali+ia+berthawaf+di+Ka%E2%80%99bah%2C+itulah+yang+utama+daripada+menempuh+perjalanan+tanpa+tujuan+apapun%E2%80%9D.%5B21%5D%0D%0A%0D%0A%E2%80%98Atha%60+pernah+berkata+%3A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CThawaf+di+Ka%E2%80%99bah+lebih+aku+sukai+daripada+keluar+%28dari+Mekkah%29+untuk+umrah%E2%80%9D.%5B22%5D%0D%0A%0D%0AKesepuluh.+Setelah+memaparkan+kejadian+orang+yang+berumrah+berulang-ulang%2C+misalnya+melakukannya+dua+kali+dalam+sehari%2C+Syaikhul+Islam+Ibnu+Taimiyah+rahimahull%C3%A2h+semakin+memantapkan+pendapatnya%2C+bahwa+umrah+yang+demikian+tersebut+makruh%2C+berdasarkan+kesepakatan+para+imam.%0D%0A%0D%0ASelanjutnya+beliau+menambahkan%2C+meskipun+ada+sejumlah+ulama+dari+kalangan+Syafi%E2%80%99iyyah+dan+ulama+Hanabilah+yang+menilai+umrah+berulang+kali+sebagai+amalan+yang+sunnah%2C+namun+pada+dasarnya+mereka+tidak+mempunyai+hujjah+khusus%2C+kecuali+hanya+qiyas+umum.+Yakni%2C+untuk+memperbanyak+ibadah+atau+berpegangan+dengan+dalil-dalil+yang+umum.+%5B23%5D%0D%0A%0D%0ADi+antara+dalil+yang+umum%2C+hadits+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AAntara+umrah+menuju+umrah+berikutnya+menjadi+penghapus+%28dosa%29+di+antara+keduanya.%5B24%5D%0D%0A%0D%0ATentang+hadits+ini%2C+Syaikh+al+%E2%80%98Utsaimin+rahimahull%C3%A2h+mendudukkan+bahwa+hadits+ini%2C+mutlak+harus+dikaitkan+dengan+apa+yang+diperbuat+oleh+generasi+Salaf+ridhwanullah+%E2%80%98alaihim.%5B25%5D%0D%0A%0D%0APenjelasannya+sudah+disampaikan+pada+point-point+sebelumnya.+Ringkasnya%2C+tidak+ada+contoh+dari+kalangan+generasi+Salaf+dalam+melaksanakan+umrah+yang+berulang-ulang.%0D%0A%0D%0AKesebelas.+Pada+penaklukan+kota+Mekkah%2C+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+berada+di+Mekkah+selama+sembilan+belas+hari.+Tetapi%2C+tidak+ada+riwayat+bahwa+beliau+keluar+ke+daerah+halal+untuk+melangsungkan+umrah+dari+sana.+Apakah+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+tidak+tahu+bahwa+itu+masyru%E2%80%99+%28disyariatkan%29%3F+Tentu+saja+tidak+mungkin%21%5B26%5D%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ALEBIH+BAIK+MEMPERBANYAK+THAWAF%0D%0A%0D%0ABerdasarkan+alasan-alasan+di+atas%2C+menjadi+jelas+bahwa+thawaf+lebih+utama.+Adapun+berumrah+dari+Mekkah+dan+meninggalkan+thawaf+tidak+mustahab.+Ibadah+yang+disunnahkan+adalah+thawaf%2C+bukan+umrah.+Syaikhul+Islam+Ibnu+Taimiyah+rahimahull%C3%A2h+menambahkan+%3A%0D%0A%0D%0A%E2%80%9CThawaf+mengelilingi+Ka%E2%80%99bah+lebih+utama+daripada+umrah+bagi+orang+yang+berada+di+Mekkah%2C+merupakan+perkara+yang+tidak+diragukan+lagi+oleh+orang-orang+yang+memahami+Sunnah+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+dan+Sunnah+Khalifah+pengganti+beliau+dan+para+sahabat%2C+serta+generasi+Salaf+dan+tokoh-tokohnya%E2%80%9D.%0D%0A%0D%0AAlasannya%2C+kata+beliau+rahimahull%C3%A2h%2C+karena+thawaf+di+Baitullah+merupakan+ibadah+dan+qurbah+%28cara+untuk+mendekatkan+diri+kepada+All%C3%A2h%29+yang+paling+afdhal+yang+telah+All%C3%A2h+tetapkan+di+dalam+Kitab-Nya%2C+berdasarkan+keterangan+Nabi-Nya.%0D%0A%0D%0AThawaf+termasuk+ibadah+paling+utama+bagi+penduduk+Mekkah.+Maksudnya%2C+yaitu+orang-orang+yang+berada+di+Mekkah%2C+baik+penduduk+asli+maupun+pendatang.+Thawaf+juga+termasuk+ibadah+istimewa+yang+tidak+bisa+dilakukan+oleh+orang-orang+yang+berada+di+kota+lainnya.+Orang-orang+yang+berada+di+Mekkah+sejak+masa+Ras%C3%BBlull%C3%A2h+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+dan+masa+para+khulafa+senantiasa+menjalankan+thawaf+setiap+saat.+Dan+lagi%2C+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+memerintahkan+kepada+pihak+yang+bertanggung+jawab+atas+Baitullah%2C+agar+tidak+menghalangi+siapapun+yang+ingin+mengerjakan+thawaf+pada+setiap+waktu.%0D%0A%0D%0ABeliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+bersabda%3A%0D%0A%0D%0A%22Wahai+Bani+Abdi+Manaf%2C+%0D%0Ajanganlah+kalian+menghalangi+seorang+pun+untuk+melakukan+thawaf+di+Ka%E2%80%99bah+%0D%0Adan+mengerjakan+shalat+pada+saat+kapan+pun%2C+baik+malam+maupun+siang.+%5B27%5D%0D%0A%0D%0A%0D%0AAll%C3%A2h+Ta%27ala+memerintahkan+Nabi+Ibrahim+%27alaihissalam+dan+Nabi+Ismail+%27alaihissalam+dengan+berfirman+%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADan+bersihkanlah+rumahKu+untuk+orang-orang+yang+thawaf%2C+%0D%0Ayang+i%E2%80%99tikaf%2C+yang+ruku%E2%80%99%2C+dan+yang+sujud.+%0D%0A%28QS+al+Baqarah%2F2%3A125%29%0D%0A%0D%0ADalam+ayat+yang+lain%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADan+sucikanlah+rumahKu+ini+bagi+orang-orang+yang+thawaf%2C+%0D%0Adan+orang-orang+yang+beribadah+dan+orangorang+yang+ruku%E2%80%99+dan+sujud.+%0D%0A%28QS+al+Hajj%2F22%3A26%29%0D%0A%0D%0APada+dua+ayat+di+atas%2C+All%C3%A2h+Ta%27ala+menyebutkan+tiga+ibadah+di+Baitullah%2C+yaitu+%3A+thawaf%2C+i%E2%80%99tikaf+dan+ruku%E2%80%99+bersama+sujud%2C+dengan+mengedepankan+yang+paling+istimewa+terlebih+dahulu%2C+yaitu+thawaf.+Karena+sesungguhnya%2C+thawaf+tidak+disyariatkan+kecuali+di+Baitil+%E2%80%98Atiq+%28rumah+tua%2C+Ka%E2%80%99bah%29+berdasarkan+kesepakatan+para+ulama.+Begitu+juga+para+ulama+bersepakat%2C+thawaf+tidak+boleh+dilakukan+di+tempat+selain+Ka%E2%80%99bah.+Adapun+i%E2%80%99tikaf%2C+bisa+dilaksanakan+di+masjid-masjid+lain.+Begitu+pula+ruku%E2%80%99+dan+sujud%2C+dapat+dikerjakan+di+mana+saja.%0D%0A%0D%0ANabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallambersabda%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ADijadikan+tanah+sebagai+masjid+dan+tempat+penyuci+bagi+diriku.+%0D%0A%28HR.+al+Bukhari-Muslim%29%0D%0A%0D%0AMaksudnya%2C+All%C3%A2h+Ta%27ala+mengutamakan+perkara+yang+paling+khusus+dengan+tempat+tersebut.+Sehingga+mendahulukan+penyebutan+thawaf.+Karena+ibadah+thawaf+hanya+berlaku+khusus+di+Masjidil+Haram.+Baru+kemudian+disebutkan+i%E2%80%99tikaf.+Sebab+bisa+dikerjakan+di+Masjidil+Haram+dan+masjid-masjid+lainnya+yang+dipakai+kaum+Muslimin+untuk+mengerjakan+shalat+lima+waktu.%0D%0A%0D%0ASelanjutnya%2C+disebutkan+ibadah+shalat+yang+tempat+pelaksanaannya+lebih+umum.+Selain+itu%2C+thawaf+merupakan+rangkaian+manasik+yang+lebih+sering+terulang.+Disyariatkan+thawaf+Qudum+bagi+orang+yang+baru+sampai+di+kota+Mekkah.+Dan+disyariatkan+thawaf+Wada%E2%80%99+bagi+orang+yang+akan+meninggalkan+kota+Mekkah+usai+pelaksanaan+manasik+haji.+Disamping+keberadaan+thawaf+ifadhah+yang+menjadi+salah+satu+rukun+haji.%5B28%5D+Secara+khusus%2C+tentang+keutamaan+thawaf+di+Baitullah%2C+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+bersabda+%3A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ABarangsiapa+mengelilingi+rumah+ini+%28Ka%E2%80%99bah%29+tujuh+kali%2C+%0D%0Aseperti+membebaskan+satu+budak+belian.%5B29%5D%0D%0A%0D%0AKesimpulannya%2C+memperbanyak+thawaf+merupakan+ibadah+sunnah%2C+lagi+diperintahkan.+Terutama+bagi+orang+yang+datang+ke+Mekkah.+Jumhur+ulama+berpendapat%2C+thawaf+di+Ka%E2%80%99bah+lebih+utama+dibandingkan+shalat+di+Masjidil+Haram%2C+meskipun+shalat+di+sana+sangat+besar+keutamaannya.%5B30%5D%0D%0A%0D%0APendapat+yang+mengatakan+tidak+disyari%E2%80%99atkan+melakukan+umrah+berulangkali+saat+berada+di+Mekah%2C+inilah+yang+ditunjukkan+oleh+Sunnah+Nabawiyah+yang+bersifat+%E2%80%98amaliyah%2C+dan+didukung+oleh+fi%E2%80%99il+%28perbuatan%29+para+sahabat+radhiyall%C3%A2hu%27anhum.+Dan+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+telah+memerintahkan+kita+agar+mengikuti+Sunnah+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+dan+sunnah+para+khalifahnya+sepeninggal+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam.%0D%0A%0D%0AYaitu+dalam+sabda+beliau+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam%3A%0D%0A%0D%0A%22Hendaklah+kalian+berpegang+teguh+dengan+Sunnahku+dan+sunnah+para+khalifah+yang+mendapat+petunjuk+dan+terbimbing+sepeninggalku.+Hendaklah+kalian+menggigitnya+dengan+gigi+gerahammu.%22%0D%0A%28Sunan+Abu+Dawud%2C+II%2F398%2C+no.+4607%3B+Ibnu+Majah%2C+I%2F16%2C+no.+42+dan+43%3B+Tirmidzi%2C+V%2F43%2C+no.+2673%3B+Ahmad%2C+IV%2F26.%29%E2%80%99.+31%0D%0A%0D%0AOleh+karena+itu%2C+ketika+berada+di+Mekkah+sebelum+atau+sesudah+pelaksanaan+haji%2C+yang+paling+baik+bagi+kita+ialah+memperbanyak+thawaf%2C+daripada+melakukan+perbuatan+yang+tidak+ada+contohnya.+Wall%C3%A2hu+a%E2%80%99lam+bish-shawab.%0D%0A%0D%0AMaraji+%3A%0D%0A%0D%0AAl+Wajiz+fi+Fiqhis+Sunnah+wal+Kitabil+%E2%80%98Aziz%2C+Dr+Abdul+%E2%80%98Azhim+Badawi+Dar+Ibni+Rajab%2C+Cet.+III%2C+Th.+1421+H+%E2%80%93+2001+M.%0D%0AFatawa+li+Ahlil+Haram%2C+susunan+Dakhil+bin+Bukhait+al+Mutharrifi.%0D%0ASyarhul+Mumti%E2%80%99+%E2%80%98ala+Zadil+Mustaqni%E2%80%99%2C+Syaikh+Muhammad+bin+Shalih+al+%E2%80%98Utsaimin%2C+Muassasah+A-sam%2C+Cet.+I%2C+Th.+1416+H+%E2%80%93+1996+M.%0D%0AMajmu+al+Fatawa%2C+Syaikhul+Islam+Ibnu+Taimiyah%2C+Cet.+I%2C+Th.+1423+H.+Tanpa+penerbit.%0D%0AZadul+Ma%E2%80%99ad+fi+Hadyi+Khairil+%E2%80%98Ibad%2C+Muhammad+bin+Abi+Bakr+Ibnul+Qayyim.+Tahqiq+Syu%E2%80%99aib+al+Arnauth+dan+%E2%80%98Abdul+Qadir+al+Arnauth%2C+Muassasah+ar+Risalah%2C+Cet.+III%2C+Th.+1421+H+%E2%80%93+2001+M.%0D%0AShahih+Sunan+an+Nasaa-i%2C+Muhammad+Nashiruddin+al+Albani%2C+Maktabah+Ma%E2%80%99arif%2C+Cet.+I%2C+Th.+1419H+%E2%80%931998M.%0D%0AShahih+Sunan+at+Tirmidzi%2C+Muhammad+Nashiruddin+al+Albani%2C+Maktabah+Ma%E2%80%99arif+Cet.+I%2C+Th.+1419H+%E2%80%93+1998M.%0D%0AShahih+Sunan+Ibni+Majah%2C+Muhammad+Nashiruddin+al+Albani%2C+Maktabah+Ma%E2%80%99arif%2C+Cet.+I%2C+Th.+1419H+%E2%80%93+1998M.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%5B1%5D+%0D%0AFatawa+al+%E2%80%98Utsaimin%2C+2%2F668.%0D%0A%5B2%5D+%0D%0ALihat+penjelasan+Dr.+Muhammad+bin+Abdir+Rahman+al-Khumayyis+dalam+adz-Dzikril+Jama%E2%80%99i+Bainal+Ittiba%E2%80%99+wal+Ibtida%E2%80%99%2C+halaman+7-8.%0D%0A%5B3%5D+%0D%0AShahih.+Lihat+Shahih+Sunan+at-Tirmidzi%2C+no.+816%3B+Shahih+Sunan+Ibni+Majah%2C+no.+2450.%0D%0A%5B4%5D+%0D%0AZadul+Ma%E2%80%99ad%2C+2%2F89.%0D%0A%5B5%5D+%0D%0AUmrah+ini+dikenal+dengan+nama+umrah+Qadha%E2%80%98+atau+Qadhiyah%2C+karena+kaum+muslimin+telah+mengikat+perjanjian+dengan+kaum+Quraisy.+Bukan+untuk+meng-qadha+%28menggantikan%29+umrah+tahun+sebelumnya+yang+dihalangi+oleh+kaum+Quraisy.+Karena+umrah+tersebut+tidak+rusak+sehingga+tidak+perlu+diganti.+Buktinya%2C+Nabi+Shallall%C3%A2hu+%27Alaihi+Wasallam+tidak+memerintahkan+para+sahabat+yang+ikut+serta+dalam+umrah+pertama+untuk+mengulanginya+kembali+pada+umrah+ini.+Oleh+sebab+itu%2C+para+ulama+menghitung+jumlah+umrah+Nabi+sebanyak+empat+kali+saja.+Demikian+penjelasan+as-Suhaili+rahimahull%C3%A2h.+Pendapat+inilah+yang+dirajihkan+oleh+Ibnul+Qayyim+rahimahull%C3%A2h+dalam+Zadul+Ma%E2%80%99ad%2C+2%2F86.%0D%0A%5B6%5D+%0D%0AMajmu+al+Fatawa%2C+26%2F253-254%3B+Zadul+Ma%E2%80%99ad%2C+2%2F86.%0D%0A%5B7%5D+%0D%0AMajmu+%E2%80%98+al+Fatawa%2C+jilid+26.+Pembahasan+tentang+umrah+bagi+orang-orang+yang+berada+di+Mekkah+terdapat+di+halaman+248-290%3B+asy+-Syarhul+Mumti%E2%80%99%2C+7%2F407.%0D%0A%5B8%5D+%0D%0AFatawa+al-%E2%80%98Utsaimin%2C+2%2F668%2C+dikutip+dari+Fatawa+li+Ahlil+Haram.%0D%0A%5B9%5D+%0D%0AMajmu%E2%80%99+al+Fatawa%2C+26%2F252.%0D%0A%5B10%5D+%0D%0AMajmu%E2%80%99+al+Fatawa%2C+26%2F254.%0D%0A%5B11%5D+%0D%0ALihat+Majmu%E2%80%99+al+Fatawa%2C+26%2F256.+273.%0D%0A%5B12%5D+%0D%0AZaadul+Ma%E2%80%99ad%2C+2%2F89.%0D%0A%5B13%5D+%0D%0AMajmu%E2%80%99+al+Fatawa%2C+26%2F252.%0D%0A%5B14%5D+%0D%0AZaadul+Ma%E2%80%99ad%2C+2%2F163.%0D%0A%5B15%5D+%0D%0ADikutip+dari+al+Wajiz%2C+halaman+268.%0D%0A%5B16%5D+%0D%0AAtha+bin+Abi+Rabah+Aslam+al+Qurasyi+al+Fihri+rahimahull%C3%A2h%2C+dari+kalangan+generasi+Tabi%27in.+Berguru+kepada+sejumlah+sahabat+Nabi.+Di+antara+mereka%2C+Jabir+bin+Abdillah%2C+Ibnu+Abbas%2C+Abu+Hurairah%2C+Abu+Sa%27id+al+Khudri%2C+%27Abdullah+bin+%27Amr+bin+al+%27Ash+dan+Abdullah+bin+Zubair+radhiyall%C3%A2hu%27anhum.+Seorang+mufti+Mekah+di+zamannya+dan+dikenal+sebagai+orang+yang+paling+tahu+tentang+manasik+haji.+Wafat+tahun+114+H.%0D%0A%5B17%5D+%0D%0AThawus+bin+Kaisan+al+Yamani+rahimahull%C3%A2h%2C+berdarah+Persia%2C+dari+kalangan+generasi+Tabi%27in.+berguru+kepada+sejumlah+sahabat.+misalnya%2C+Ibnu+Abbas%2C+Jabir+bin+Abdillah%2C+Zaid+bin+Tsabit%2C+Abdullah+bin+Zubair+dan+Muad+bin+Jabal+radhiyall%C3%A2hu%27anhum.+Seorang+ahli+fiqh+di+zamannya.+Wafat+tahun+106+H.%0D%0A%5B18%5D+%0D%0AMajmu%E2%80%99+al+Fatawa%2C+26%2F256-258.%0D%0A%5B19%5D+%0D%0AIbid%2C+26%2F262.%0D%0A%5B20%5D+%0D%0AIbid%2C+2%2F264.%0D%0A%5B21%5D+%0D%0AIbid%2C+26%2F264.%0D%0A%5B22%5D+%0D%0AIbid%2C+26%2F266.%0D%0A%5B23%5D+%0D%0AIbid%2C+26%2F270.%0D%0A%5B24%5D+%0D%0AHR+al+Bukhari%2C+no.+1773+dan+Muslim%2C+no.+1349.%0D%0A%5B25%5D+%0D%0AAsy+Syarhul+Mumti%E2%80%99%2C+7%2F408.%0D%0A%5B26%5D+%0D%0AFatawa+al+%E2%80%98Utsaimin%2C+2%2F668%2C+dikutip+dari+Fatawa+li+Ahlil+Haram.%0D%0A%5B27%5D+%0D%0AShahih%2C+hadits+riwayat+at+Tirmidzi%2C+869%3B+an+Nasaa-i%2C+1%2F284%3B+Ibnu+Majah%2C+1254.%0D%0A%5B28%5D+%0D%0AMajmu%E2%80%99+al+Fatawa%2C+26%2F250-252+secara+ringkas.%0D%0A%5B29%5D+%0D%0AShahih.+Lihat+Shahih+Sunan+an+Nasaa-i%2C+no.+2919.%0D%0A%5B30%5D+%0D%0AMajmu%E2%80%99+al+Fatawa%2C+26%2F290.%0D%0A%5B31%5D+%0D%0AAl+Wajiz%2C+halaman+268.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar